17/6/11

J&M


Per petició expressa dels núvis, no he publicat cap foto on aparegués ningú.
Volien preservar la seva intimitat i la dels convidats.

-------------------------------------------------------------------

Por petición expresa de los novios, no he publicado ninguna foto donde apareciera alguien.
Querían preservar su intimidad y la de los invitados.


.